สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)…

thaipr.net

14 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิจัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตรการบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ

นายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตรการบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่ง…

thaipr.net

10 ก.พ. 66

สนพ.แพร่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 และขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลตามแผนงาน/โครงการ/กิจ…

thaipr.net

10 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน…

thaipr.net

7 ก.พ. 66

สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือให้กับแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ…

thaipr.net

6 ก.พ. 66

สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1…

thaipr.net

6 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เสริมความรู้ด้านกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมยกระดับ หลักสูตรกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยบูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และสำนักบริการวิชาการ…

thaipr.net

3 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานอิสระยุด 4.0 (GIG Worker) หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า (30…

thaipr.net

3 ก.พ. 66

อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมงาน Skill Expo ครั้งที่ 3 เชียงใหม่

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมงาน Skill Expo ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงง…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สพร.32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 3/2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถจัดฝึกอบรม ประเภทการฝึกอาชีพเสริม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอา…

thaipr.net

30 ม.ค. 66
1 6 7 8 9 10 205