สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบ ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเต…

thaipr.net

20 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบรรยายภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กการเกษตร ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบรรยายภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กการเกษตร ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังค…

thaipr.net

20 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล…

thaipr.net

20 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ…

thaipr.net

16 มี.ค. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที…

thaipr.net

16 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ…

thaipr.net

15 มี.ค. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน…

thaipr.net

15 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดน่าน (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดน่าน (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดย นายชัยนรงค์…

thaipr.net

15 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมเสวนา เรื่อง การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ของคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน และมอบหมายให้ นางสาวจรรยา ทองบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมเสวนา…

thaipr.net

15 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร การประกอบอาหารไทย จำนวน 30 ชั่วโมง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร การประกอบอาหารไทย จำนวน 30 ชั่วโมงซึ่งได้ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 13 – 17…

thaipr.net

15 มี.ค. 66
1 8 9 10 11 12 210