สพร. 32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.ทร.) และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ร่วมกันดำเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม “ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวจรรยา ทองบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้…

thaipr.net

27 ม.ค. 66

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมแรงงานอิสระยุค 4.0 วันที่ 21 มกราคม 2566 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนบ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาจารย์แผนกช่างไฟฟ้า เข้าตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในรายของนางฝาย ยะเสน บ้านเลขที่ 9809…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม ตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ณ ลำพูน ร่วมกับ ทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยม สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบัง…

thaipr.net

25 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตร…

thaipr.net

24 ม.ค. 66

สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้กับแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและกา…

thaipr.net

24 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 (GigWorker) หลักสูตร การแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทผลไม้ (30 ชั่วโมง) โดยฝึกระหว่างวันที่…

thaipr.net

24 ม.ค. 66
1 4 5 6 7 8 201