สพร. 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สพร. 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักคัด นักตัดทุเรียน

วันที่ 23 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสห…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรี…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สพร. 32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.ทร.) และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ร่วมกันดำเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สพร. 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดจันทบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม “ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวจรรยา ทองบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้…

thaipr.net

27 ม.ค. 66

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมแรงงานอิสระยุค 4.0 วันที่ 21 มกราคม 2566 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนบ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาจารย์แผนกช่างไฟฟ้า เข้าตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ในรายของนางฝาย ยะเสน บ้านเลขที่ 9809…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วม ตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ณ ลำพูน ร่วมกับ ทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยม สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบัง…

thaipr.net

25 ม.ค. 66
1 7 8 9 10 11 205