นิสิตทุนกัมพูชา ม.พะเยา พบอธิการบดี รับโอวาทการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองบริการการศึกษา ได้นำนิสิตกัมพูชา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับทุนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

ม.มหิดล – Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรนานาชาติ Double Degree สาขาวิชาภาษาจีน เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 ก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปเยือน Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

SPU ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ศาสตราจารย์”

คณาจารย์คุณภาพ! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 58

สิริฤกษ์ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ครบรอบปีที่ 58 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในช่วงเช้า มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลแม่ไทร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ จากนั้น…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

ม.มหิดล วิจัยวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของ SARS-CoV-2

เมื่อมีโรคอุบัติใหม่ใดๆ เกิดขึ้น มักนำไปสู่การตั้งคำถามต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการระบุชนิด ที่มาและความรุนแรงของเชื้อก่อโรค แต่หากย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้น และวิวัฒนาการของเชื้อก่อโร…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

มจพ. จัดงานประกวดเฟ้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับประเทศ KMUTNB Innovation Awards 2021 ประกาศรับรางวัล Grand Prize

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 KMUTNB Innovation Awards 2021…

InfoQuest Limited

17 มิ.ย. 64

CIBA DPU เปิดคอร์ส “สอนน้องลงทุน” นำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง

CIBA DPU เปิดคอร์ส “สอนน้องลงทุน” นำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง นางเพียรใจ โพธิ์ถาวร หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมแ…

InfoQuest Limited

17 มิ.ย. 64

บีโอไอเตรียมพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก จัดหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ”

บีโอไอ เดินหน้าสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนทำธุรกิจในตลาดโลก เปิดหลักสูตร“สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” หรือ TOISC รุ่นที่ 19 หวังยกระดับทั้งด้านองค์ความรู้ เคล็ดลับ และการบริหารจัดการนำธุร…

InfoQuest Limited

17 มิ.ย. 64

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อรับการสนับสนุนด้านโภชนาการและงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร มูลค่ากว่า 2,200,000 บาท…

InfoQuest Limited

17 มิ.ย. 64

ครั้งแรกในประเทศไทย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์โลก BGCI สหราชอาณาจักร

ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติ COVID-19 หรือวิกฤติใดๆ ก็ตาม การมีสวนพฤกษศาสตร์ที่อุดมไปด้วยพันธุ์พืชซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นอาหารและยา จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชากรโลกได้เสมอทั้งในปัจจุบันและอนาคต…

InfoQuest Limited

16 มิ.ย. 64
1 2 3 148