สนพ.จันทบุรี เข้าชี้แจงโครงการ (gig worker) ให้กับสมาชิกของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (gig worker) ให้กับสมาชิกของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือแรงงานนอ…

thaipr.net

26 ธ.ค. 65

สนพ.จันทบุรี หารือร่วมกับสถานพินิจฯจังหวัดจันทบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้กับเยาวชนในสถานพินิจฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจภายใต้โครง…

thaipr.net

26 ธ.ค. 65

สนพ.จันทบุรี มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีได้มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)…

thaipr.net

26 ธ.ค. 65

สนพ.จันทบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30…

thaipr.net

26 ธ.ค. 65

สนพ.แพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ”สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องทำความเย็นและสาขาช่างปรับอากาศในบ้านและก…

thaipr.net

23 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 22 ธ.ค. 2565 นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝ่ายแผนงานและประเมินผล เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค…

thaipr.net

22 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ หลักสูตร การสร้างโอกาส รายได้ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การสร้างโอกาส…

thaipr.net

22 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig worker รุ่นที่ 2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 หลักสูตรยกระดับฝีมือ…

thaipr.net

22 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ปิดการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รุ่นที่ 2/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายแผนงานและประเมินผล ปิดการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม…

thaipr.net

22 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 หลักสูตรยกระดับฝีมือ…

thaipr.net

22 ธ.ค. 65
1 2 3 4 5 6 197