สนพ.แพร่ ให้คำแนะนำภารกิจและข้อกฎหมายตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าให้คำแนะนำภารกิจและข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ…

thaipr.net

10 มี.ค. 66

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแ…

thaipr.net

3 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี…

thaipr.net

3 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ระหว่างวันที่ 14…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 15 – 16…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมฯ ณ…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบอาหารไทย (30 ชั่วโมง)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบอาหารไทย (30 ชั่วโมง) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สั…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงเรียนบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงเรียนบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดอบรมสัมมนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ , หน่วยงานภาครัฐ…

thaipr.net

24 ก.พ. 66
1 2 3 4 5 202