สพร.17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก “หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก “หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์”…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เร่งขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)” รุ่นที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 จำนวน 20…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

พัฒนาศักยภาพ “ไรเดอร์” ต่อยอดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เพิ่มทักษะฝีมือให้ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ รวม 120 คน ระหว่าง 26 – 28 กันยายน 2565 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 3 คน และผู้ยื่นคำขอบัตรใหม่แทนฉบั…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธารี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ โดยมีคุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์…

thaipr.net

13 ก.ย. 65

สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยแบบบูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ผู้ว่าราชการฯ พบปะประชาชน ครั้งที่ 2/2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำบุคลากรและกิจกรรม ให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ ให้บริการ ตรวจ เช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมออกหน่วยแบบบูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565…

thaipr.net

12 ก.ย. 65

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบเครื่องหมายและใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ ศูนย์ทดสอบฯ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมเข้าเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน…

thaipr.net

12 ก.ย. 65

“นครปฐม” ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570

จังหวัดนครปฐม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ เป็นประธานการประชุม ณ…

thaipr.net

9 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเป้าหมายภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 25 คน…

thaipr.net

8 ก.ย. 65
1 2 3 4 5 6 34