สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เร่งผลิตแรงงานคุณภาพเข้าทำงาน ขานรับสัญญาณภาคธุรกิจบริการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 นายภูนัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ได้หารือสถานการณ์แรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่…

thaipr.net

16 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่จับมือภาคเอกชน Up Skill ช่างเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต TURE

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ร่วมมือกับบริษัทไวเออร์ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายบ้านพักอาศัยเครือข่าย TURE ภาคเหนือจากจังหวัดเชียงราย ลำปาง เชียงใหม่พัฒนาศักยภาพแรงงานช่…

thaipr.net

12 ม.ค. 66

สุราษฎร์ธานี เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กฎหมายกำหนด สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1…

thaipr.net

12 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ ในสาขาศิลปะประดิษฐ์จากดิน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาศิลปะประดิษฐ์จากดิน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื…

thaipr.net

10 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ กฟผ.จังหวัดนครปฐม และภาคเอกชน ยกระดับฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม และ บริษัท ธวัชชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 (จำนวน 30…

thaipr.net

6 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ…

thaipr.net

16 ธ.ค. 65

ติวเข้มครูแนะแนว เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มอบหมายให้นายกิตติพัชร บัวจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมบรรยายในการจัดประชุมชี้แจงครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อม…

thaipr.net

15 ธ.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ…

thaipr.net

8 ธ.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม Smart Factory เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในเขต EEC เข้าสู่ Industry 4.0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “โรงงานอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ให้สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น…

thaipr.net

30 พ.ย. 65

กรมพัฒนาฝีมือแรงาน ยกระดับทักษะฝีมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ สนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิกา…

thaipr.net

23 พ.ย. 65
1 2 3 4 35