คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมกับบริษัทเอกชนผลิตหลักสูตรปริญญาตรี

ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมหารือกับตัวแทนบริษัทสมาร์ท เซอร์วิสแอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือเอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป  เพื่อกำหนดแนวทางในการทำความร่วมมือในการผลิตหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกัน  เพื่อที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในสายอาชีพของนักบริหารนิติบุคคล โดยนักศึกษาจะมีงานทำทันทีหลังจากที่จบการศึกษา ส่วนจะร่วมกันผลิตหลักสูตรอะไรบ้าง คงต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งว่าหลักสูตรไหนสอดคล้องและตรงกับความชำนาญของหน่วยงานที่จะร่วมผลิตหลักสูตร

ผศ.ดร.ณุศณี   กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คณะวิทยาการจัดการเปิดสอน 13 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรนานาชาติบธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรปกติ ได้แก่ บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ,บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ , บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ,บธ.บ.การเป็นผู้ประกอบการ,บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ,การบัญชี , ศ.บ.นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน , ศศ.บ.นวัตกรรมการท่องเที่ยว, นศ.บ.การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ , นศ.บ.การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง,นศ.บ. ภาพยนตร์ และ นศ.บ.บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง   นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการ ยังได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า The Bright สาขาพระราม 2 เตรียมจัดงานการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ที่จะจัดในวันที่  26-29 ตุลาคม 2566 นี้ณ ห้างสรรพสินค้า The Bright สาขาพระราม 2

ที่มา: เอยู คอมมิวนิเคชั่น