มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023”

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023”

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราคม 2023 แล้ว ในเวอร์ชั่น Universities: January 2023 Edition 2023.0.beta ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในครั้งนี้ มาหวิทยาลัยพะเยา จัดอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศไทย อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 2114 ของโลก ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดประมาณ 11,998 แห่ง จากมหาวิทยาลัยไทยที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 194 สถาบัน โดยมี 20 อันดับของประเทศไทยดังนี้

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

  1. Visibility (or Impact) จำนวนการอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่น (subnet) กลับมายังเว็บของมหาวิทยาลัย
  2. Transparency (or Openness) จำนวนการถูกอ้างอิง (citation) ของผลงานวิชาการ 310 อันดับแรก
  3. Excellence (or Scholar) จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมาก 27 สาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี (2017 – 2021)

Webometrics ถือเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจหรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications สำหรับผู้ที่สนใจ ที่จะเปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Cybermetrics Lab ครั้งนี้ กับครั้งที่ผ่านมาสามารถติดตามดูได้ที่ https://www.webometrics.info/en/asia/thailand

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา