อบรมหลักสูตร Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกองค์กร จะต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ก้าวเดินอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา บริการตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19

เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา บริการตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

วช. ร่วมกับ มสธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินตนเองในคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเนสเทอร์ซีล (Nestor Seal)”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

ม.มหิดล เชื่อมั่นจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรมนำพาประเทศสู่ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจ

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมศึกษาที่ประเมินค่าไม่ได้ บูรณาการกับองค์ความรู้ทางสุขภาวะ และต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จะนำพาประเทศสู่ทางรอดจากวิกฤติเศรษฐกิจ ผ่านมิติของการจัดการท่องเที่ยวเชิงว…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

อักษร สนับสนุนครูสร้างผู้เรียนคิดเป็น ลงมือทำได้ เน้นการสอนแบบ Active Learning ต้องมีหลากหลาย สอดคล้องเป้าหมายตามธรรมชาติวิชา และพัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ

ระยะนี้แวดวงการศึกษาพูดถึงการเรียนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning อยู่บ่อยครั้ง สืบเนื่องจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาครู และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ เพื่อให้เด็กได้พร้อม…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

อบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015) วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด  แนะนำจุดแตกต่างระหว่าง Version ปี 2008 กับ ปี 2015   พร้อมตีความแต่ละข้อกำหนด ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

อบรมหลักสูตร Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

มุมมองในด้าน “ลูกค้าและการตลาด : Customer & Marketing Focus” ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมการตลาดจึงต้องอัพเด…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

ไอแคมป์ ไทยแลนด์ ค่ายสไตล์อเมริกันแห่งแรกในประเทศไทยเปิดรับสมัครน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม Christmas Camp

ไอแคมป์ ไทยแลนด์ ค่ายสไตล์อเมริกันแห่งแรกในประเทศไทย จ. กาญจนบุรี เปิดรับสมัครค่ายฤดูหนาว iCamp Christmas Camp  สำหรับเด็กอายุ 8 – 16 ปี ที่มาพร้อมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในพื้นที่ส่วนตัวที่มีความปล…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

วช.หนุนทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำยาอัดไม้แปรรูปอุตสาหกรรม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรวมถึงงานวิจัยและนวัตกรร…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

วช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันผลักดัน การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลง “การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ…

thaipr.net

28 ก.ย. 65
1 2 3 4 5 480