สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้งบประมาณจังหวัดแพร่…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงินงบประมาณจังหวัดแพร่…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 18…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

มอบเงินช่วยเหลืออุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ

18 มิ.ย.2564 นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้กับ  บริษัท เอส พี ออโต้ อินดัสทรี  จำกัด  ได้รับเงินอุดหนุนตามป…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

สนพ.แพร่ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

พนักงานเจ้าหน้าที่ สนพ.มหาสารคามตรวจเยี่ยม สปก.ตามพ.ร.บ.ส่งเสริม

15  มิ.ย. 2564  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด ,บริษัท เป่ยต้าฮวงชลเจริญ จำกัด ,บริษัท…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)

นายพูลโชค โตประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี)  ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมสาขา การจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูปจากสัตว์น้ำ ให้กับกลุ่มชุมชนบางครก เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเ…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

สนพ.ลพบุรี เข้าให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

16 มิ.ย. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้เข้าให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ระดับ 1 ของบริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64

น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน…

InfoQuest Limited

18 มิ.ย. 64
1 2 3 61