สดช. Focus group ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย สร้างการกระตุ้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม