ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมอภิปรายหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล” หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมอภิปรายให้นักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 รับฟังภายใต้หัวข้อ “สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ  ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม