NPS สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน อบต.ท่าตูม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ สนามกีฬาบ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เกิดความรักความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด

ที่มา: เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

Symbol: NPS