NPS สนับสนุนกระดาษ A4เพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๑

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยมอบกระดาษA4 ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๑ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน ใบงานทักษะความรู้ต่างๆ เป็นการเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป

ที่มา: เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

Symbol: NPS