สนพ.แพร่ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยนางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวเนาวรัตน์ ชักชวน หัวหน้าฝ่ายประเมินรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเข้าแนะนำภารกิจและข้อกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ณ  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด และ บริษัท แสงไทยแพร่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่