สพพ. ร่วมประชุมกรรมาธิการพบประชาชน

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ที่มา: สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)