GPSC ส่งมอบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ จ.ระยอง

นายสมชาย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นประธานส่งมอบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภายใต้โครงการ “Zero Waste Village” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะครบวงจรของบริษัทฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงคัดแยกขยะ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวภัทริยา แก้วประดับ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ หมู่ 1 เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ จ.ระยอง

ที่มา: มาเธอร์ ครีเอชั่น