กรุงศรีคว้า 4 รางวัล จาก ABF Retail & Wholesale Banking Awards 2021

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และ นายสยาม ประสิทธิศิริกุล (ขวา) ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับ 4 รางวัลจาก Asian Banking & Finance (ABF) Retail & Wholesale Banking Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทั้งสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ และเป็น Game Changer ในธุรกิจ โดยกรุงศรีได้รับรางวัลทั้งในด้านการตลาดและแบรนด์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ 1) รางวัล Marketing & Brand Initiative of the Year – Thailand award จากความสำเร็จของแคมเปญ “ความห่วงไม่เคยห่าง” 2) รางวัล Financial Inclusion Initiative of the Year – Thailand จากความสำเร็จของ “Plearn เพลิน by Krungsri GURU” คอนเทนต์ฮับออนไลน์ 3) รางวัล Domestic Technology and Operations – Thailand จากความสำเร็จของการพัฒนา ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อลูกค้าธุรกิจ “Krungsri Biz Online” และ 4) รางวัล Thailand Domestic Initiative of the Year จากความสำเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ “Krungsri iPro”

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Symbol: BAY