บ้านสมเด็จฯ ชวนร่วมเวิร์กช้อป Strategic Action Plan มรภ. ดึงศักยภาพถึงขีดสุด ตอบโจทย์พัฒนาชุมชน-ประเทศ

พัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)” อย่างไรให้ตรงโจทย์ประเทศตรงใจสังคม ?! จะไม่ใช่คำถามที่ยากต่อการ หาคำตอบอีกต่อไป เมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)   และมหาวิทยาลัย ราชภัฏทุกแห่ง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เชิญชวนผู้ที่สนใจ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร มรภ. เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือแผนปฏิบัติการ เชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ มรภ.ทุกแห่ง พัฒนาศักยภาพตัวเองได้ถึงขีดสุด

โดยภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นการบรรยายจากวิทยากรในหลากหลายด้าน ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ   หัวข้อการบรรยาย  Disruptive Higher Education โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เพื่อสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนในอนาคต โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (DIY Innovation) โดย คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อม กิจกรรมเวิร์กช้อป

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ : https://bit.ly/3uZyNl9 ระหว่างวันที่ 14 – 15 และ 19 ตุลาคม 2564  เวลา 16.30 – 19.30 น. โดยกิจกรรมเวิร์กช้อปจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 0-2109-5432 ต่อ 564 อีเมล duangrat@nxpo.or.th

 

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด