มบส.ออก 6 แนวทางจัดการเรียน-สอน-ปฏิบัติงาน รับเปิดภาคเรียนที่ 2 ตามวิถี New Normal

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ออกประกาศเตรียมความพร้อมรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ภายในมหาวิทยาลัย โดยออก แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 6 มาตรการ ดังนี้ 1.ให้จัดการประชุม สัมมนา อบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 2.จัดการเรียนการสอนที่บ้าน (WFH) หลีกเสี่ยงการเข้า มหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็น 3.รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ การทดลอง การใช้ห้องปฏิบัติการ หรือจำเป็นต้องพบนักศึกษา รวมกันไม่เกิน 25 คน โดยผ่านการเห็นชอบจากรองอธิการบดีหรือคณบดี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564

4.ให้บุคลากรสลับเวลาการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5.การมาปฏิบัติงาน ควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม กรณีลงพื้นที่เสี่ยงสูงให้แสดงผลตรวจ (ATK) ก่อนเข้าที่หน่วยงาน โดยให้แจ้งขอตรวจ ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายพยาบาล มบส. https:/ink.bsru.ac.th/6e6 และ 6.ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้ปฏิบัติตามประกาศ ศูนย์บัญชาการฯ COVID – 19 จ. สุพรรณบุรี

แนวทางทั้ง 6 มาตรการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับ ดูแล วินิจฉัยชี้ขาด

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด