สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการวามร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รุ่นที่ 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม “หลักสูตรการสร้างโอกาสและ…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

สพร. 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

สพร.17 ระยอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาฝึก …

thaipr.net

28 ก.ย. 65

สพร.17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก “หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก “หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์”…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เร่งขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)” รุ่นที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 จำนวน 20…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

พัฒนาศักยภาพ “ไรเดอร์” ต่อยอดอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เพิ่มทักษะฝีมือให้ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ รวม 120 คน ระหว่าง 26 – 28 กันยายน 2565 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งสินค้า…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 3 คน และผู้ยื่นคำขอบัตรใหม่แทนฉบั…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธารี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ โดยมีคุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์…

thaipr.net

13 ก.ย. 65

สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยแบบบูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ผู้ว่าราชการฯ พบปะประชาชน ครั้งที่ 2/2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำบุคลากรและกิจกรรม ให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ ให้บริการ ตรวจ เช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ร่วมออกหน่วยแบบบูณาการของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565…

thaipr.net

12 ก.ย. 65
1 2 3 32