สุราษฎร์ธานีพัฒนาทักษะแรงงานรองรับท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสาขาการประกอบอาหารไทยประยุกต์ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ให้แก่ผู้สนใจสาขาละ 20 คน เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานรองรั…

thaipr.net

24 ม.ค. 66

Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ เสริมสมรรถนะแรงงานรองรับการทำงานในอนาคต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) up skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21…

thaipr.net

16 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เร่งผลิตแรงงานคุณภาพเข้าทำงาน ขานรับสัญญาณภาคธุรกิจบริการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 นายภูนัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ได้หารือสถานการณ์แรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่…

thaipr.net

16 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่จับมือภาคเอกชน Up Skill ช่างเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต TURE

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ร่วมมือกับบริษัทไวเออร์ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายบ้านพักอาศัยเครือข่าย TURE ภาคเหนือจากจังหวัดเชียงราย ลำปาง เชียงใหม่พัฒนาศักยภาพแรงงานช่…

thaipr.net

12 ม.ค. 66

สุราษฎร์ธานี เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กฎหมายกำหนด สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1…

thaipr.net

12 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ ในสาขาศิลปะประดิษฐ์จากดิน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพ ชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาศิลปะประดิษฐ์จากดิน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื…

thaipr.net

10 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ กฟผ.จังหวัดนครปฐม และภาคเอกชน ยกระดับฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม และ บริษัท ธวัชชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 (จำนวน 30…

thaipr.net

6 ม.ค. 66

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ…

thaipr.net

16 ธ.ค. 65

ติวเข้มครูแนะแนว เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มอบหมายให้นายกิตติพัชร บัวจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมบรรยายในการจัดประชุมชี้แจงครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อม…

thaipr.net

15 ธ.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ…

thaipr.net

8 ธ.ค. 65
1 2 3 34