EXIM BANK มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวน 5 ทุน และเงินสนับสนุนค่าอาหารและการศึกษ…

InfoQuest Limited

23 ก.พ. 64

EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)…

InfoQuest Limited

16 ก.พ. 64

EXIM BANK มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว ซึ่งรับบริจาคจากพนักงาน EXIM BANK…

InfoQuest Limited

10 ก.พ. 64

EXIM BANK ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ป้องกันโควิด-19 ในการปฏิบัติหน้าที่

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบหน้ากาก Face Shield เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล…

InfoQuest Limited

4 ก.พ. 64

EXIM BANK ชี้แจงสถานการณ์รัฐประหารในเมียนมา ยังไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า และการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้ติดตามสถานการณ์รัฐประหารในเมียนมาอย่างใกล้ชิด และพบว่ายังไม่มีลูกค้า EXIM BANK…

InfoQuest Limited

2 ก.พ. 64

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

EXIM BANK แต่งตั้งนางขวัญใจ เตชเสนสกุล และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)…

InfoQuest Limited

1 ก.พ. 64

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานปี 63 สะท้อนการเติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานปี 2563 ในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ว่า EXIM BANK…

InfoQuest Limited

27 ม.ค. 64

EXIM BANK ขยายระยะเวลา “มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา EXIM BANK ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต…

InfoQuest Limited

20 ม.ค. 64

EXIM BANK ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหาร EXIM BANK ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐ…

InfoQuest Limited

18 ม.ค. 64
1 2