วว. /มกอช.หารือความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) และคณะผู้บริหาร สำนักรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.) ร่วมสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แด่ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมหารือความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ มกอช.

ทั้งนี้ วว. โดย สรร. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองกับ มกอช. ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 ด้านระบบ  ขอบข่ายด้านอาหารและเกษตร มาตรฐาน ISO/IEC 17065 ด้านผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายเกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์  เช่น การรับรองระบบมาตรฐาน GMP โรงคัดบรรจุ โรงรวบรวมผัก ผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน เพื่อการส่งออก การรับรองผลิตภัณฑ์ GAP ผลไม้ และข้าว เป็นต้น ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ วว. ได้รับรางวัลหน่วยรับรองดีเด่นจาก มกอช. ในปี 2563 และ 2564  ด้วย

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : pr@tistr.or.th  Line@TISTR  IG : tistr_ig

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย