โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่

โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม และเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาลลานนา.เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2565

โดยมีคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในแก่เจ้าหน้าที่ พยาบาลของโรงพยาบาลลานนา สำหรับเหตุการณ์จำลองในการซ้อมแผนครั้งนี้ ได้รับแจ้งจากศูนย์เวียงพิงค์ ว่ามีอุบัติเหตุเกิดที่ทางลอดข่วงสิงห์ มีผู้บาดเจ็บประมาณ 10 ราย จึงให้ทีมรถพยาบาลฉุกเฉินออกไปช่วยเหลือ และประเมินสถานการณ์ ก่อนจะนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลลานนา เพื่อช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงที.เมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บมาส่งยังห้องฉุกเฉินโดยรถ Ambulance ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามาดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน และหลังจากจบการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “ อุบัติภัยหมู่ ” ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผล เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “ อุบัติภัยหมู่ ” มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อม และฝึกซ้อมไว้ หากเกิดสถานการณ์จริง จะได้มีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

ที่มา: โรงพยาบาลลานนา