กทม.ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง บริการตรวจรักษาโรคจากฝุ่น PM2.5

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวกรณีการแจ้งเตือนภัยจากฝุ่น PM2.5 หากรับเข้าสู่ร่างกายในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพว่า สนอ.ได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ชุมชนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพป้องกันตนเองจากโรคอันเนื่องมาจากฝุ่น PM2.5 ขณะเดียวกันได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนั้น ยังร่วมกับสำนักการแพทย์ กทม.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอันเนื่องมาจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืดเฉียบพลัน โรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ และโรคผื่นผิวหนังอักเสบ เป็นรายวันอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที       

ที่มา: กรุงเทพมหานคร