มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD) ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ มูลนิธิออทิสติกไทย

ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการ ความรู้ การสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการสนับสนุน ยอมรับ และส่งเสริมบุคคลออทิสติก สร้างความร่วมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในระดับภูมิภาคอาเซียน จัดการรณรงค์พิทักษ์สิทธิเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของบุคคลออทิสติก ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อให้สังคมได้มีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการในวันเวลาดังกล่าวฯ

ที่มา: ชมฉวีวรรณ