สนพ.แพร่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 และขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ) ตามประเด็นการพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวน โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่