สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย​เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส​ใน​การประกอบอาชีพวิถีใหม่ หลักสูตร “การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก” “

หลายเขตพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทได้เกิดอุทกภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินและพื้นที่สาธารณะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดอินทาราม (ตลุก) ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในสาขาช่างก่อสร้าง รวมทั้งสามารถดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นภายหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคปูนอินทรีซุปเปอร์ จำนวน 5 ตัน ในการดำเนินการดังกล่าว

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท