สนพ.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 23 คน

โดยได้สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการติดตาม 90 วัน และได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ การกำหนดปฏิทินดำเนินการ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติ่ม การเห็นชอบหลักสูตรและกิจกรรมประจำวัน แนวทางการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการของบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี