สนพ.หนองคาย ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3 สาขา 1) สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 2) สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 และ3) สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองคค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ตามคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของนางเสนาะจิตร สิริเลิศธีรกุล  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ณ บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย