สพร.17 ระยอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาฝึก  30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2565  ณ ศูนย์ช่างชุมชนบ้านหนองกรับ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และผู้ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระด้านช่างฝีมือ ให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน ต่อยอดอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง