สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับ ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ตามกำลังความสามารถ พึ่งพาตนเองและแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ระหว่างการฝึกอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย