สพร. 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัย ในหลักสูตรการทำศิลปะประดิษฐ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำศิลปะประดิษฐ์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคั่ง ในระหว่างวันที่ 7, 14 และวันที่ 21 ส.ค. 2565

หลักสูตรการทำศิลปะประดิษฐ์ เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับประชากรก่อนวัยสูงอายุของประเทศไทยในการประกอบอาชีพอิสระ มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งเบาภาระของครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำศิลปะประดิษฐ์ การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปะประดิษฐ์ การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนวิธีการทำความสะอาดและเก็บรักษา และการฝึกปฏิบัติ เช่น การทำปิ่นปักผม การทำช่อดอกไม้ประดับกิ๊บติดผม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน 20 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม