กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะ ICT พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สร้างโอกาส สร้างรายให้ประชาชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) พัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุฯ ให้มีทักษะความรู้ ด้าน ICT แก่ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศภายในปี 2567 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยให้ดำเนินการทุกจังหวัด สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 รุ่น รวม 80 คน รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมที่โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนชลประทานผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้พัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตามข้อกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายของ กสทช. ได้แก่ อำเภอสันทราย ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6, 7, 10, 11, 14 และ อำเภอดอยสะเก็ด ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8 มีประชาชนเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 80 คน ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว และโรงเรียนชลประทานผาแตก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ให้ผู้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะการใช้งาน ICT อย่างถูกต้องและมีความรู้เท่าทันสื่อ สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับรูปแบบการทำงาน บริบท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ ตอบสนองกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่