กลุ่มบางจากฯ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรรักษ์โลก ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมแรกของโครงการ “พืชพรรณปันสุข”

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ พร้อมผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนง ชุมชนเพื่อนบ้าน และผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนพูนสิน ร่วมปลูกต้นไม้ 3,290 ต้น เช่น ต้นราชพฤกษ์ ต้นจำปี ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร ฯลฯ ในพิธีเปิดและเริ่มต้นโครงการ “พืชพรรณปันสุข” ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ช่วยกรองฝุ่น ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างทัศนียภาพที่น่ามอง ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนพูนสิน ซอยสุขุมวิท 64 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มบางจากฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ยกระดับความสำคัญของการสนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิถีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มบางจากฯ สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2050 และมีเป้าหมายแรกอย่างความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2030 โครงการพืชพรรณปันสุขในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่กลุ่มบางจากฯ ริเริ่มภายใต้ความร่วมมืออันดีจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนให้ลูกหลาน

เกี่ยวกับบางจากฯ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย และปรับเป็น Niche Products Refinery เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ low emission 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ Non – oil ผ่านธุรกิจต่าง ๆ เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio และ EV charger 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ บมจ. บีซีพีจี และรุกเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และกำลังขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เป็นผู้ลงทุน Corporate Venture Capital เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium

บางจากฯ ได้รับการประเมินจาก S&P Global ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับ S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class และได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050

ที่มา: บางจาก คอร์ปอเรชั่น

Symbol: BCP