NT อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนายวันชัย ศศิมหศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัสดุและสินทรัพย์ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดยสถาบันวิชาการ NT ตามลำดับดังนี้

รุ่นที่ 1 กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลางและกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จ.ชลบุรี รุ่นที่ 2 กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จ.น่าน รุ่นที่ 3 กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ