AGE ร่วมกับอบต. แม่ลาส่งเสริมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทางและลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางและลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ถังหมักรักษ์โลกในครัวเรือน การคัดแยกน้ำมันพืชใช้แล้วและการให้ความรู้เรื่องขยะอันตรายพิษภัยใกล้ตัว โดยจัดกิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ ให้กับ 16 ชุมชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 ตำบลได้แก่ ตำบลแม่ลา ตำบลบางพระครู และตำบลบางระกำ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงการคัดแยกขยะต้นทาง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ประเกิดประโยชน์และสามารถลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

Symbol: AGE