Up skill ทักษะการจัดการธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาศักยภาพแรงงานเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ฝึกยกระดับหลักสูตร การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 17 คน เพื่อให้ได้รับทักษะความรู้ในการจัดการธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ ความหมายของการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ การผลิตเนื้อหาดิจิทัลเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ การเลือกแฟลตฟอร์มในการทำเสนอสินค้าและบริการ และเทคนิคในการการขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ของภาคอุตสาหกรรม/บริการและรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพระหว่างวันที่ 21 – 22, 28 – 30 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่