สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะการควบคุมระบบน้ำผ่านสมาร์ทโฟนให้เกษตรกรชาวหนองคาย

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบน้ำผ่านสมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน สามารถควบคุมระบบการส่งจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถประยุกต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบการให้น้ำพืชได้ อย่างเหมาะสม มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ฝึกอบรมรมระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านสวนมิตรภาพ บ้านร่องเม็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย