เฉลิมชัย-มนัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตร เร่งเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับข้อสั่งการ รมว.กษ เฉลิมชัย และ รมช.กษ มนัญญา ลงพื้นที่จัดประชุม  พร้อมดูพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 จ.อุดรธานี  เผยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งตั้งด่านตรวจพืชท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ตรวจสอบพืช และแมลงศัตรูพืชในสินค้านำเข้าและส่งออกที่มาร่วมจัดแสดงภายในงาน  เตรียมเสนอกระทรวงเกษตรฯ ชงเข้าครม.  คาดมีประเทศสนใจเข้าร่วมจัดงานไม่ต่ำกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าชมงานมากกว่า 36 ล้านคน   ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 134 วัน สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 32,000 ล้านบาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ประชุมเตรียมการจัดงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมเพื่อติดตามผลและเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก        ปี2569 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดงานดังกล่าว  โดยเน้นย้ำความถูกต้องตามระเบียบราชการ   ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี  สสปน. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสสปน.เป็นผู้รับสิทธิ์ในการผิดชอบในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พศ.2565 โดยเป็นไปตามระบบและระเบียบการทำงานแบบสากลของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPS) และ สสปน. ยังมีความสัมพันธ์กับสมาคมหรือองค์กรพืชสวนทั่วโลก

จากการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้กรมวิชาการเกษตรร่างโครงสร้างและองค์ประกอบของการจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจำนวน 2 แห่ง คือ กรมวิชาการเกษตร และ จ.อุดรธานี ให้มีโครงสร้างคล้ายกันสำหรับการประสานและดำเนินการตามผังโครงสร้างการบริหารจัดงานฯ  รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกพืช ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  เนื่องด้วยการจัดงานฯ เป็นการนำเข้าและส่งออกพืชเพื่อมาจัดงานดังกล่าวจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้พื้นที่จัดงานฯ เป็นพื้นที่ควบคุมศัตรูพืช ตาม พรบ. กักพืชฯ การเคลื่อนย้ายนำเข้าและออกต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานตาม พรบ. กักพืชฯ ทราบ รวมถึงการพิจารณาตั้งด่านตรวจพืชท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อตรวจสอบศัตรูพืชในสินค้านำเข้าและส่งออกรองรับการจัดงานและอนาคต เนื่องจากเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ  มีการเข้าออกของชาวต่างชาติ  โดยเชิญกรมศุลกากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานด้วย  พร้อมเสนอให้จัดตั้งด่านตรวจพืชถาวรที่จังหวัดอุดรธานี   ซึ่งภายหลังการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมีธีมการจัดงานในหัวข้อ Harmony of Life (วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ) พื้นที่การจัดงานที่ ต. กดสระ  อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ 1,030 ไร่ แบ่งเป็นพื้นน้ำ 400 ไร่ พื้นดิน 630 ไร่  ระยะเวลาการจัดงานทั้งสิ้นรวม 134 วัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทย รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำและพืชสมุนไพร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีพืชสวนในระดับชาติและระดับนานาชาติ   รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยรองรับการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และได้กำหนดเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกดังกล่าว คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศ   จากการประเมินผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) พบว่าจะก่อให้เกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาท มีมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 20,000 ล้านบาท เกิดการสร้างงาน 8,100 อัตรา และมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 7,700 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังรวมถึงความคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 36 ล้านคน และมีประเทศผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 40  ประเทศทั่วโลก

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร