สนพ.แพร่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 7(2) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระดับ 1 จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัทไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัทศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีพนักงานที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แล้ว

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่