NT ร่วมนำเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับระบบ AI คัดกรองและป้องกันสุขภาพประชาชน

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐ 8 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน เพื่อร่วมกันนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยคัดกรองและสนับสนุนการป้องกันสุขภาพของประชาชน อาทิ การส่งเสริมการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง การเว้นระยะห่าง โดยเบื้องต้นจะนำข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ มาวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัยและความห่างระหว่างผู้สัญจรตามสถานที่ต่าง ๆ พร้อมกับนำข้อมูลที่ได้มาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงจุดเสี่ยงตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลจากระบบที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และบริการด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ