สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้งบประมาณจังหวัดแพร่ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำและประกอบอาชีพ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” สาขา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่