รมช.ธรรมนัส มอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 ประเภทที่อยู่อาศัย แก่เกษตรกร จ.เชียงราย เพื่อกระจายการถือครองและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กระจายการถือครองและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ อีกทั้งยังช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากรดินตลอดจนการผลิตและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

“ในวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ประเภทที่อยู่อาศัย แก่พี่น้องเกษตรกร อ.พาน จำนวน 20 ราย พร้อมมอบโค-กระบืออีก 1 ราย และอ.แม่ลาว จำนวน 24 รายแล้วนั้น จะก่อให้เกิดการบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกษตรกรรายย่อยได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ได้มาบริการออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางมาติดต่อ พร้อมตอบปัญหาในด้านต่างๆ ข้อกฎหมาย และบริการองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมบริการจากภาครัฐอีกด้วย

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์