สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความสามารถ ตามที่กำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี