มกอช. ส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ขยายตลาดผ่าน dgtfarm.com

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้เกษตกรกลุ่มย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้สามารถเป็นผู้ขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ dgtfarm.com โดยมี เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ศพก. ผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ สนใจเข้าร่วมรับการอบรม ณ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บ้านทุ่งตาหนอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกร รวมถึงสร้างโอกาสให้แก่ผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรที่สามารถเข้ามาวางในเว็บไซต์ DGTFarm.com จะต้องเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน หรือเป็นสินค้าที่สามารถตามสอบแหล่งที่มาได้ (ระบบตามสอบสินค้าเกษตรด้วย QR Code Traceability : QR Trace) โดยในเว็บไซต์ DGTFarm.com จัดกลุ่มสินค้าเกษตรเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสินค้าเกษตร GAP และกลุ่มสินค้า QR Trace ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ DGTFarm.com เป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาสทางการค้า และเป็นช่องทางการเชื่อมโยงสินค้า เกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง จากเกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน สหกรณ์ บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ในภาคการเกษตรและอาหารของไทยไปสู่ผู้บริโภค ในวงกว้างและผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรในตลาดที่สนใจตามความต้องการได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ