สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน

22 ม.ค.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ. 64 มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ณ ห้องฝึกอบรม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่